понедельник, 24 июня 2019 г.

Հայոց լեզու, գրականություն. 7-րդ դասարան. 2019-2020 ուս. տարի

Հայոց լեզու, գրականություն. առարկայական ծրագիր


Ժամաքանակը՝ շաբաթական 5 ժամ, տարեկան՝ 180 ժամ:
Ուսուցումը կազմակերպվում է թվային միջոցների կիրառմամբ, ուսումնական և անհատական, կարճաժամկետ և երկարաժամկետ  նախագծերով: Սովորողները դպրոց են գալիս անձնական նեթբուք- նոթբուքերով:


7-րդ դասարանում մայրենի լեզվի ուսուցումը նպատակաուղղված է՝
 • մայրենի լեզվի առաջնայնության և անաղարտության պահպանմանը,
 • գրավոր և բանավոր ճիշտ խոսքի, հստակ արտահայտման անհրաժեշտ հմտությունների մշակմանը,
 • հաղորդակցական հմտությունների փոխանցմանը
 • ինքնարտահայտման կարողության պահպանմանը և զարգացմանը,
 • սովորողների կողմից լեզուն որպես մշակութային արժեք ընկալմանը, այն կրելու, պահպանելու ու տարածելու անհրաժեշտության գիտակցմանը, 
 • սեփական ստեղծագործական ունակությունները դրսևորելուն, ինքնակրթության, ինքնակատարելագործման մղելուն: 
Ուսուցման խնդիրները
Մայրենի լեզվի ուսուցման խնդիրներն են՝ 
 • գրավոր և բանավոր ճիշտ խոսքի, հստակ արտահայտման անհրաժեշտ հմտությունների զարգացում,
 • մեդիահմտությունների անընդհատ զարգացման միջոցով խոսքի, ստեղծագործական մտահղացումների հրապարակայնացում, հանրայնացում՝ բլոգի, վիրտուալ տիրույթների միջոցով, 
 • ինքնարտահայտման կարողության պահպանում և զարգացում,
 • սովորողի տրամաբանական կարողության հղկում, վերլուծական և  նկարագրական հմտությունների զարգացում,
 • համացանցային տեղեկատվական դաշտում կողմնորոշվելու  կարողություն, բառարաններից և տեղեկատվական աբյուրներից օգտվելու հմտության զարգացում,
 • լեզվաբանական գիտելիքների յուրացում և լեզվական նյութի միջոցով՝ սովորողների ընդհանուր կրթական հայացքների շրջանակի ընդարձակում:

Դասընթացը՝  Հայոց լեզու՝ շաբաթական երեք ժամ, գրականություն՝ շաբաթական ՝ 2 ժամ: 

Ուսուցման կազմակերպումը
 • Ուսումնական պարապմունքի ծրագիրը հրապարակվում է մինչև պարապմունքը սկսելը: Ուսուցումն իրականացվում է ուսումնական նախագծերի միջոցով, որոնք բխում են կրթահամալիրի ուսումնական օրացուցից: Սովորողները կարող են հանդես գալ անհատական նախագծերով:
 • Ուսուցումն իրականացվում է թվային միջոցների կիրառմամբ: Ուսումնական գործունեության ընթացքում սովորողների խումբն ուսուցչի հետ ստեղծում է ուսումնական նյութեր, մեդիաընթերցարաններ, տեսանյութեր և այլն: 
 • Մեծ տեղ է տրվում բանավոր աշխատանքին. սովորողը պետք է կարողանա անկաշկանդ միտք ձևակերպել, խոսել:
 • Խրխուսվում է սովորողի ինքնուրույնությունը, երբ սովորողն ինքն է առաջարկում ընթերցանության նյութեր, հետաքրքիր նախագիծ կամ ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք է կատարում: 
 • Սովորողը կատարում է ուսումնական աշխատանք , որի հիմնական նպատակը սովորողի ինքնարտահայտման կարողության ձևավորումն է: Սովորողը արտահայտվում է, վերլուծում է, գրավոր մեկնաբանում է, ներկայացնում է իր մտքերը, գաղափարները, թարգմանությունները, որոնք տեսանելի են դառնում անձնական բլոգում և  mskh.am կայքում: Սովորողը մեդիահմտությունների կիրառման և վիրտուալ տիրույթի միջոցով  իր խոսքը, ստեղծագործական մտահղացումները հրապարակում, հանրայնացնում է: 
 • Խոսքի ուսուցում-յուրացումն անընդհատ աշխատանք է և չի սահմանափակվում  մայրենի լեզվի ուսումնական պարապմունքով և տնային-լրացուցիչ աշխատանքով: 
 • Ուսումնական աշխատանքը կազմակերպելիս դասավանդողը օգտագործում է  տարբեր ուսումնական կայքեր, անձնական բլոգ, էլեկտրոնային գրադարաններ, էլեկտրոնային բառարաններ, համացանցային այլ ռեսուրսներ, տեսանյութեր և այլն:
 • Ուսումնական նյութեր ընտրելիս և հանձանարելիս ուսուցիչը հաշվի է առնում նաև սովորողի ընդունակությունները և նախասիրությունները: 

Ուսումնական միջավայր
Ուսումնական միջավայրը այս դեպքում միայն դասարանը չէ ՝ համապատասխան մեդիամիջոցներով, այլ նաև դպրոցի բակը, թանգարանը, քաղաքը, փողոցը, մոտակա այգին, տեսարժան վայրը, սովորողի անձնական բլոգը, կրթահամալիրի կայքը, ենթակայքը և այլն: Առարկայի դասավանդման մեջ կիրառում ենք մի շարք մոնտաժային և ուսումնական ծրագրեր:  Սովորողը պետք է արդեն իսկ տիրապետի մի շարք համակարգչային ծրագրերի և տարվա ընթացքում սովորի նորերը՝ կիրառելով դասապրոցեսում: 

Ուսումնական գործունեության ձևեր
ընթերցանություն
խմբագրական աշխատանք
թարգմանություններ
ֆիլմերի, կայքի նյութերի ստեղծում, դիտում, քննարկում
ռադիոաշխատանք, հարցազրույցներ տարբեր թեմաներով
բանավեճերի կազմակերպում
առցանց դասեր և քննարկումներ
անհատական և խմբային նախագծեր
լեզվական աշխատանքներ
տեքստի վերլուծություն, բովանդակության քննարկում, եզրակացության ձևակերպում 
մասնակցություն հայոց լեզվի ֆլեշմոբին
այլ նորարական մտքեր, գաղափարներ 

Բլոգավարություն
7-րդ դասարանի սովորողը պետք է ունենան բլոգ և հաճախակի նյութեր տեղադրի:
Բլոգում պետք է տեսանելի լինեն հետևյալ կետերը՝
 • սովորողի կողմից ընթերցված, ընթերցվող նյութերը,
 • սովորողի պատրաստած նյութերը՝ ֆիլմեր, հարցազրույցներ, թարգմանություններ, վերլուծություններ,
 • սովորողի հեղինակային ստեղծագործությունները՝ պատմություն, առակ, բանաստեղծություն, այլ,
 • անհատական նախագծերի արդյունքները:
Սովորողը բլոգում պետք է հնարավորինս գրագետ գրի և պահպանի հեղինակային իրավունքի նորմերը:

Գնահատում
Սովորողի ուսումնական աշխատանքի գնահատումը կատարվում է ըստ հեղինակայինկրթական ծրագրի
 չափորոշչով որոշված  գնահատման կարգի,  10 միավորանոց համակարգի:Սովորողը ցանկության և հնարավորության դեպքում կարող է գնահատականը փոխել:  Սովորողի գնահատականը մայրենի լեզվից արտացոլում է նրա և՛ բանավոր խոսքըև՛գրավոր խոսքըև՛ խոսքային ինքնարտահայտման համար անհրաժեշտմեդիահմտություններըև՛ բլոգային աշխատանքը
Ուսուցիչը գնահատում է սովորողի աշխատանքը նախատեսված առաջադրանքիկատարմանը սովորողի մասնակցության աստիճանով:
Գնահատանիշը նշանակվում է ուսումնական շրջանի ավարտին:
 Բացակայած սովորողըառաջադրանքը կատարում է էլեկտրոնային տարբերակով:

4-5 միավոր
 1. Գործնական քերականություն,  գրական ընթերացանության նվազագույն պարտադիր մասի կատարում:


6-7 միավոր
 • Գործնական քերականություն,  գրական ընթերացանության նվազագույնպարտադիր մասի կատարում:
 • Լրատվություն, կայքի և բլոգի համար նյութերի պատրաստում:
 • Մասնակցություն քննարկումներին՝ և՛ բանավորև՛ գրավոր:
 • Թարգմանություն, ռադիոնյութի և տեսանյութի պատրաստում:
 • Նախագծային աշխատանքների իրականացում:

8-9 միավոր
 • Նախագծային աշխատանքի արդյունավետ և լիարժեք կատարում:
 • Բլոգավարություն, ստեղծագործական աշխատանք:
 • Ինքնակամ ընթերցանություն և վերլուծություն:
 • Ուսումնահետազոտական աշխատանք:

10 միավոր
 • Նշվածների լիարժեք կատարում:
 • Ինքնակամ նախագծերի իրականացում:
 • Մասնակցություն բոլոր ստուգատեսներին կամ ստուգատեսի կազմակերպում
 • Հոդվածների և ստեղծագործական այլ նյութերի ներկայացում
Ուսումնական գրականություն
Սուսան Մարկոսյան, Հայոց լեզու, 7-րդ դասարան
Մարիետ Սիմոնյան, Սուսան Մարկոսյան, Ընթերցարան, 7-րդ դասարան
Սուսան Մարկոսյան, Գրաբարի դասագիրք
Ուսումնական այլ կայքեր, էլ. նյութեր, բառարաններ

Մեթոդական գրականություն

Ռոդարի ,,Ստեղծագործական երևակայության զարգացում,,
,,Դպիր,, ամսագիր

Հարցերի և առաջադրանքների շտեմարան /Ըստ ՀՕշականի ,,Գրականություն,, դասագրքի/:

Ծրագրի հիմքում կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցն է:  Մայրենի լեզվի ուսուցումըկազմակերպվում է ուսումնական նախագծերովՆախագծի քննարկումից հետո  սովորողներըստանում են նախագծային առաջադրանքներըկատարում դրանք /խմբաին կամանհատական/: Ավարտելուց հետո վերջնական արդյունքը ներկայացնում են կայքում և իրենցբլոգներում : Դասավանդողը վերահսկում է նախագծի կատարման աշխատանքները:
  Նախագծի շրջանակներում կազմակերպվում են նաև ուսումնական ճամփորդություններ:Ուսումնական ճամփորդության գնալուց առաջ սովորողը փնտրումտեղեկություններ էգտնում տվյալ վայրի վերաբերյալիսկ ճամփորդության ժամանակ նայում էհամեմատում,լուսանկարումՃամփորդության ավարտից հետո նյութ է պատրաստում /ֆիլմպատում ևայլն/: 
 Նախագծային լավագույն նյութերը կարող են ներկայացվել ստուգատեսներին:

Ծրագրին կցվում է նաև նախագծերի փաթեթ՝ յուրաքանչյուր ամսվա համար:

Մեթոդական մշակումներ

Մշակումը՝ Տաթև Աբրահամյանի


Комментариев нет:

Отправка комментария