вторник, 15 октября 2019 г.

Գրաբարյան օրեր, թարգմանչաց տոն. նախագիծ

Ժամանակահատվածը՝ հոկտեմբերի 7-18
Մասնակիցներ՝ 7-8-րդ դասարանի սովորողներ 
Նախագծի նպատակը՝ 
  • հետաքրքիր տեքստերի միջոցով ծանոթացում գրաբարին
  • տեքստային աշխատանք կատարելու հմտությունների ամրապնդում
  • գրաբարով տեքստ ընթերցելու, հասկանալու կարողությունների զարգացում
  • թարգմանչական հմտությունների զարգացում

Նախագծային աշխատանքներ 
  • Գրաբարյան տեքստերի ընթերցում, փոխադրում, ձայնագրություններ, մեդիանյութեր 
  • Թարգմանչական նախագիծ. թարգմանություններ օտար լեզուներից
  • ,,Պատուհան,, թարգմանչական ամսագիր, շարունակական աշխատանքներ, պատրաստի թարգմանությունների հրապարակում: 

Գրաբարյան տեքստեր
ԶՕՐԱԿԱՆ ԵՒ ԾԱՆՐ ԳՈՅՆ ԲԵՌՆ ԻՒՐ
Երբեմն զօրական ոմնգտանիլով ընդ կնոջ իւրում ի բարձր ծովուի ժամանակի մեծի ալէկոծութեանտեսանէրոր նաւավարքն թափէին ամենայն կարողութեամբ զամենայն ինչ եւ իցէ կարասիսթարց երեսպաշտութեան իմիքորք պատահէին ի ձեռս իւրեանցՄանաւանդ աղաղակէին ամենքն.
Ընկեսցո՛ւք նախապէս զծանրագոյն բեռինսառ ի փրկել զկեանս եւ զերծանիլ ի ծովէնզի մի՛ ընդ իրացն հանգամայն ընկղմեսցուք:
Իբրև լուաւ զայս զօրականնիսկոյն կալաւ զկին իւր եւ ընկեց ի ծովնասելով.
 - Ոչ ինչ է ծանրագոյն եւ անտանելի բեռն ինչ ինձ ի մէջ աշխարհիսքան զկինն իմ:

 ԿԻՆ ԻՆՔՆԱՀԱՒԱՆ ԵՒ ԿԱՄԱՊԱՇՏԳԵՏԱՏԱՐ
Դարձեալ այլ ոմն ունէր կին խիստ ինքնահաւան եւ կամապաշտեւ յորժամ անկաւ ի գետ եւ խեղդեցաւայրն խնդրէր զնաընդդէմ ջրոյն գնալովՀարցին ցնա մարդիկ.
Վասն է՞ ր ընդդէմ ջրոյդ խնդրէք:
Պատասխանի ետ.
Կին իմ հանապազ էր հակառակ բերանով եւ արեամբԱրդ զոր օրինակ առնէր ի կենդանութեանննոյնպէսկարծեմ թէզկնի մահուանն արարԵւ այնպէս հաւատալովզի գնացից ընդդէմ ջրոյս:

ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ
ԹՌՉՈՒՆ ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ ԵՒ ՁԻ ԱՐՔԱՅԻՆ ՅՈՒՆԱՑ
Թագաւորին հնդկաց էր թռչուն ինչոր արկանէր մարգարիտ եւ ականս իբրեւ զձուԵւ լուեալ արքային յունացայնմ ցանկացաւեւ առաքեաց հրեշտակ եւ խնդրեացեւ նա ետՍակայն եւ նա հայցեաց զձի նորաոր երագութեամբ անցանէր ընդ թռչունսԵւ թէպէտ ծանր էին միմեանց խնդիրքնանյապաղ երկաքանչիւրքն կատարէինԵվ գալ հաւուն ի Յոյնսըստ օրինակի այլոց ածէ ձուԵւ ձիոյն երթեալ ի Հնդիկսկաղայրեւ ոչ բնաւ արշաւէրԴարձուցանէ թագաւորն հնդկաց զերիւարնմեղադրելով յոյժԵւ նմանապէսամբաստանելով զթռչուննԵւ իւրաքանչիւրքն յինքեանցն երթեալ տեղիսլինէին ըստ առաջին օրինակին:

ԾԵՐ ՈՄՆ ԵՒ ՄԱՀ
Ի միում աւուրց ծեր ոմն հատեալ փայտ յանտառէ եւ բարձեալ յուս իւր բերէր ի տունայլ պարտասեալ զօանապարհայնհարկեցավ դնե յերկիր զբեռն իւր եւ սկսայ յօգնութիւն կարդալ զՄահԵւ ահա հանդիման եկն եւ երեւեցավ Մահ եւ եհարց ցնաեթէ առ ի՞նչ կոչէր զնաՅայնժամ զահի հարեալպատասխանի ետ նմա ծերն եւ ասէ.
 - Զի տացես յուս զբեռն իմ

Արդյունքում՝ 
  • ամսագրային նյութեր
  • տարբնույթ թարգմանություններ՝ համացանցը հարստացնելու նպատակով: 
  • մեդիանյութեր, ձայնագրություններ
Նախագծի արդյունքները կհրապարակվեն ենթակայքում և բլոգներում: 

Комментариев нет:

Отправка комментария