воскресенье, 14 июля 2013 г.

Մայրենի լեզվի ծրագիր /5-6-րդ դասարաններ/

5-6-րդ դասարաններում  մայրենի առարկայի դասավանդման խնդիրներն են 


ա.սովորողի գրավոր և բանավոր ճիշտ խոսքի և հստակ          արտահայտման անհրաժեշտ հմտությունների  
մշակում
           բ. խոսքային ինքնարտահայտման կարողության                             պահպանում և ամրապնդում
     գ. լեզվազգացողության և լեզվամտածողության 
                  զարգացում    
     գ.ստեղծագործական,  քննադատական, 
            տրամաբանական, նկարագրական, վերլուծական  
          մտածողության                զարգացում
     դ. անհատական, խմբային աշխատանքների 
                   կազմակերպում
     ե. համագործակցային կարողությունների ձեռքբերում
    զ. իմացածը ամբողջացնելու, սովորածը կիրառելու   
հ                                   հմտություն
    է. ինքնակրթության միջավայրի ստեղծում
    Թ.·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý áõëáõóáõÙ, ³ÝëË³É áõ í³ñÅ ·ñ»Éáõ ¨ ϳñ¹³Éáõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñáõÙ
    Ժ.µ³é³å³ß³ñÇ Ñ³ñëï³óáõÙ


Առարկայի նպատակները
Ա. Հասկանալ և ըմբռնել գրավոր և բանավոր տեքստ:
Բ.Վերլուծել, կարծիք արտահայտել:
Գ.Ճիշտ և գեղեցիկ գրավոր և բանավոր խոսք կառուցել:
Դ.Զարգացնել քննադատական-վերլուծական մտածողություն:
Ե. Ինտեգրված /համատեղ/ ուսունասիրել գրականություն և լեզու:
Զ. Տեղեկանալ գրողների կյանքին և ստեղծագործություններին:
Է. Պատկերացում կազմել գրական ժաների մասին: 
Ը. Գեղարվեստական ստեղծագործության թեմայի և գաղափարի ընկալում:
Թ.Տեքստի վրա աշխատելու՝ փոխադրելու, համառոտելու, ընդարձակելու, համեմատելու, բանավիճելու կարողությունների զարգացում:


Այս ամենը իրականացնում ենք նախագծերի միջոցով:

Ուսումնական միջավայրը
  1. Հարմարավետ դասարան, որտեղ կա համակարգիչ՝ համապատասխան ուսումնական ծրագրերով, էլեկտրոնային գրատախտակ, համացանց:
  2.  Թվային ֆոտոխցիկ և ձայնագրիչ
  3. Տեսական և գեղարվեստական գրականություն
  4. Սովորողների անձնական բլոգները և սոցիալական ցանցերը
  5. Կայքը և ենթակայքերը
  6. ,,Տաիգրան Հայրապետյան,, գրադարանի կայքը և այլ ուսումնական կայքեր: 

Ուսումնական գործունեության ձևեր

·         ընթերցանություն
·         խմբագրական աշխատանքներ
·         հետազոտական, ուսումնական աշխատանքներ
·         փոխադրություն, շարադրություն
·         Ñամագործակցային (խմբային աշխատանք
·         ³շխատանք զույգով  
·         աշխատանք հանրագիտարանի և այլ տեղեկատվական գրականության հետ
·         հեռավար ուսուցում
Գովազդի պատրաստում
Ֆիլմերի, հոդվածների, գեղարվեստական գրքերի, կայքի նյութերի քննարկում
Կայքի համար նյութերի պատրաստում, բլոգի սպասարկում
Հարցազրույցներ տարբեր թեմաներով, ըստ նախագծերի
Թարգմանություններ
Ֆիլմերի պատրաստում ըստ նախագծի թեմայի
Բանավեճերի կազմակերպում
Տեղեկատվության որոնում համացանցից, գրքերից, բառարաններից, հանրագիտարաներից
Որոնողական աշխատանք նախագծերի թեմաներով և աշխատանքի վերջնական արդյունքի ներկայացում

Միջառարկայական կապեր 
Նկարչություն  /նկարներով ֆիլմերի ստեղծում/ 
Ռուսերեն, անգլերեն /թարգմանություններ/
Մեդիատեխնոլոգիա /մեդիաֆիլմերի և մեդիափաթեթների պատրաստում/
Պատմություն
Հայրենագիտություն/ճամփորդություններ/

5-6-րդ դասարաններում ուսուցումը կատարվում է նախագծերի միջոցով:
Սովորողները դասի են հաճախում նոթբուք-նեթբուքներով:

   

Комментариев нет:

Отправка комментария