суббота, 14 июля 2012 г.

Նապոլեոն Հիլլ. Հնարավորությունների և հաջողության մասինՆապոլեոն Հիլլը ամերիկացի հոգեբան է, փիլիսոփա  և լրագրող:

Խաչատուր Աբովյանի մեթոդամանկավարժական հայացքները և գործունեությունը


               

    Ð³Û Ù»Í Éáõë³íáñÇã, Ù³Ýϳí³ñÅ, Ù»Ãá¹Çëï ¨ áõëáõóÇã Ê. ²µáíÛ³ÝÁ` ³ß˳ñѳ- µ³ñ É»½íÇ ÑÇÙݳ¹ÇñÁ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÙÇ ß³ñù ¹³ë³·ñù»ñÇ áõ Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éݳñÏÝ»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¿:
    ²ÝѳïÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝóóáõÙ í×é³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ï³Éáí ÏñÃáõÃÛ³ÝÁ ¨ ¹³ëïÇñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ ²µáíÛ³ÝÝ ÁݹáõÝáõÙ ¿ ųé³Ý·³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍáÝÁ, µÝ³ÍÇÝ ·Í»ñÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝÁ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ù»ç, ³Ýѳï³Ï³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ܳ ¹»Ù ¿ñ µ³ñáÛ³Ï³Ý ¹³ëïÇñ³ÏáõÃÛ³Ý ¹³Å³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇÝ, ³é³çÇÝ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ ¿ »Õ»É ëÇñ»É »ñ»Ë³ÛÇÝ, ѳñ·»É ¨ ãíÇñ³íáñ»É Ýñ³ ÇÝùÝù³ëÇñáõÃÛáõÝÁ, í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ Ù»ç ÉÇÝ»É Ñ³Ùµ»ñáÕ, Ù»ÕÙ, Ý»ñáÕ³ÙÇï:
 ²µáíÛ³ÝÁ »Õ»É ¿ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý å³ïÅÇ Ñ³Ùá½í³Í ѳϳé³Ïáñ¹Á: ´³óÇ µ³ñáÛ³Ï³Ý ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛáõÝÇó, ²µáíÛ³ÝÁ ϳñ¨áñ ï»Õ ¿ ï³ÉÇë ݳ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ áõ ýǽÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛáõÝÁ:

четверг, 5 июля 2012 г.

Շահան Շահնուր

Մեր գրականության մեծագույն ներկայացուցիչներից մեկը Շահան Շահնուրն է: Նրանով նշանավորվեց արևմտահայ գրականության նոր դարաշրջանը: Նա վիթխարի դեր խաղաց  հայ արձակի մեջ: Նրա ամենահայտնի գործը <<Նահանջն առանց երգի>> վեպն է:  Բայց Շահնուրը բացի արձակ գործեչից ունի  գրած նաև բանաստեղծություններ:  Նրա բանաստեղծական ժողովածուներն են
1. <<Ոչնչի որոնումը>> 1942թվական
2.<<Ծպտյալ ճամփորդը>> 1946 թվական
3.<<Սուրբ համբերություն>> 1951 թվական
4.<<Բարձր դարավանդներ>> 1957 թվական
5.<<Կրակ կրակի դեմ>>  1964 թվական :
Ստորև ներկայացնում ենք նրա բանաստեղծություններից մեկը
                             

                                          Ոչնչի որոնումը

Չունենալով տուն կամ բնակարան
Ոչ իսկ սենեակ մը պատսպարան,
Ես ինծի շինեցի պատուհան մը,
Շուրջ` ոչինչ...

Պատուհան մը, որ շրջանակելով նախանիւթը
Փափուկ գիծերովը շրջագծին
Կը բացուի արտեւանունքներու պէս
Եւ կը փափկուի, շուրջը` ոչինչ:

Հին սէրերը մերկացան,
Բայց պատուհանս առանց ապակիի,
Յարաշարժ կը սուրայ դէպի երկինք,
Շրջանակովն իր զարմանալի,

Որ ո'չ միս է, ո'չ ալ ատաղձ սպիտակ,
Բայց կը պահէ ձեւը ճշգրիտ
Աչքին` որ անթարթ կընդգրկէ
Տարածքը նուաճուած, ժամանակը` սրբուած:

Եւ ես կը մնամ կախեալ շրջանակէն փախչող
Որուն արցունքն եմ անօգուտ,
Եւ որ գիշերուան մէջ փակ`
Արշալոյսին կը բացուի ինծի,
Շուրջը` ոչի'նչ: